جستجوی گواهینامه

کلیه گواهینامه های صادره از شرکت بین المللی آگرین سیس در تارنمای این شرکت ثبت می شود و تا سه سال بعد از تاریخ اتمام دوره این سوابق باقی می ماند. علت اینکه سوابق تنها سه سال در تارنمای شرکت باقی می ماند این است که بر اساس استراتژی ASYS چون اگر از دوره ای سه سال بگذرد اکثر مطالب آن فراموش می شود لذا نیاز به باز آموزی وجود دارد مگر اینکه آموزش گیرنده در آن زمینه کار کرده باشد که در این حال سوابق کاری جانشین سوابق آموزشی می گردد. شما با وارد کردن شماره گواهینامه آموزشی صادر شده اصالت گواهینامه را کنترل نمایید. در صورتیکه مایل باشید بعد از سه سال گواهی در سایت باقی بماند باید یک امتحان غیر حضوری داده شود. *کلیه گواهینامه های صادره از شرکت بر روی کاغذهای خاص چاپ شده و دارای هلوگرام و مهر برجسته می باشد. *در صورت در خواست کتبی سازمانها اصالت گواهینامه ها به صورت مکتوب قابل استعلام می باشد.

* گواهینامه ها دارای مهر برجسته و هولوگرام میباشد

* پس از اتمام دوره گواهینامه ها و سوابق آموزشی از تاریخ 91/10/10 در سایت ثبت شده و محفوظ میباشد

* پس از انقضاء مدت فوق جهت ثبت مجدد و یا اصلاح آن استعلام کتبی از موسسه آکادمی Asys الزامی است