سند مدیریت راهبردی

* رسالت ما
مأموریت ما مشارکت در پیشرفت علمی کشور و کمک به رقابت پذیری سازمانهای طرف قرارداد و ارائه خدمات آموزشی در زمینه های فنی و مهندسی ، مدیریتی و سیستمی

 

* چشم انداز
معتبرترین و خوشنام ترین سازمان آموزشی در سطح منطقه

 

* خط و مشی

– کسب رضایت مشتریان و دانشجویان
– ارائه خدمات آموزشی بر مبنای درسنامه به روز جهان
– ایجاد و ارتباط مناسب با دانشجویان و سازمانها
– رعایت قوانین و مقررات و الزامات
– گسترش آموزشهای سازمان
– رعایت اصل بهبود مستمر

 

* راهبردها

– ارتباط مستمر با سایر مراکز آموزشی ASYS Academy در سراسر جهان
– استفاده از اساتید مجرب
– استفاده از آخرین فن آوریهای آموزشی
– انجام آموزشها بصورت کاربردی و پژوهش بین المللی
– کسب مجوزها از مراکز قانونی
– ایجاد مشارکت و نمایندگی در استانهای مختلف

 

برنامه فعالیت ها در جهت اجرای مأموریت و رسیدن به چشم انداز بر اساس خط و مشی و راهبرد که به صورت سالانه تدوین و هر سه ماه یکبار مورد بازنگری قرار می گیرد ، ما متعهد به اجرای این سند بوده و با شعار آینده از آن کسانی است که در بهتر شدن بهترند فعالیت کنیم.

 

مژگان امانی – مدیرعامل