دوره های آموزشی

شرکت بین المللی آگرین سیس دوره های آموزشی متنوعی را در زمینه های مختلف ( مدیریتی، فنی و مهندسی، کامپیوتر، مالی و اداری و …) برگزار می کند این دوره ها براساس طرح درس های بین المللی و استاندارد طرح ریزی و اجرا می شود.
برای آگاهی از طرح درس های استاندارد روی هر گروه از موارد آموزشی شرکت کلیک کرده و درس مورد نظر را انتخاب نمایید طرح درس باز شده و سرفصل ها و اطلاعات ضروری هر درس قابل مشاهده می باشد.
دوره ها می تواند به صورت در محل شرکت ASYS و یا در محل مشتری به صورت اختصاصی بنا به درخواست وی برگزار شود.
مدیریت کیفیت

تکنیک های کیفیت

مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

زیست محیطی و مدیریت انرژی

مدیریت فروش و مشتیریان

مدیریت پروژه

  • مدیریت پروژه ( AS08 )Project management