آموزشهای سیستمی

آموزشهای سیستمی

آکادمی ASYSآماده اجرای آموزشهای سیستمهای مدیریت ایمنی ، کیفیت ، زیست محیطی  Q-HSE می باشد .این آموزشها شامل معرفی ، آشنایی با الزامات  ، مستندسازی ، ممیزی داخلی و سر ممیزی این استانداردها است
آموزشها می تواند به صورت :
الف) آموزشهای آکادمیک در کلاسهای عمومی شرکت  ASYS 
ب) آموزشهای در محل مشتری با توجه به سفارش آنها
ج)آموزشهای مکاتبه ای و از راه دور با استفاده از تارنمای شرکت
بسته به تقاضای دانش پژوهان ارائه میشود.
آموزشهای آکادمیک سیستمهای مدیریت  Q-HSE  در شرکت  ASYS عمدتاً دارای این موضوعات می باشد.

آموزشهای سیستم های مدیریت  ISO 9001

نام دوره

مدت ساعت

پیشنیازها

مدرک تحصیلی

آشنایی با مبنای استاندارد  ISO 9001

۸ ساعت

ندارد

حداقل فوق دیپلم

الزامات و مستندسازی استاندارد  ISO 9001

۱۶ ساعت

ندارد

حداقل فوق دیپلم

ممیزی داخلی  ISO 9001

۲۴ ساعت

مستند سازی ISO 9001

حداقل فوق دیپلم

دوره سر ممیزی  ISO 9001

۴۰ ساعت

مستند سازی ISO 9001

حداقل لیسانس

آموزشهای سیستمهای زیست محیطی  ISO 14001

آشنایی با مبنای سیستمهای مدیریت زیست محیطی   EMS

۸ ساعت

ندارد

حداقل فوق دیپلم

الزامات و مستندسازی استاندارد   ISO 14001

۱۶ ساعت

ندارد

حداقل فوق دیپلم

ممیزی داخلی  ISO 14001

۲۴ ساعت

مستند سازی  ISO 14001

حداقل لیسانس

آشنایی با روشهای ارزیابی ریسک

۱۶ ساعت

مستند سازی  ISO 14001

حداقل لیسانس

سر ممیزی استاندارد   ISO 14001 , EMS

۴۰ ساعت

ممیزی داخلی  ISO 14001

حداقل لیسانس

آموزشهای سیستمهای ایمنی و زیست محیطی

آشنایی با الزامات سیستمهای  H&S

۸ ساعت

ندارد

حداقل فوق دیپلم

آشنایی با مستندسازی و الزامات  OHSAS 18001

۱۶ ساعت

ندارد

حداقل فوق دیپلم

آشنایی با روشهای ارزیابی ریسک

۱۶ ساعت

مستند سازی  OHSAS 18001

لیسانس

آشنایی با نحوه مواجهه با وضعیت اضطراری و مدیریت بحران

۱۶ ساعت

آشنایی با روشهای ارزیابی ریسک

لیسانس

دوره ممیزی داخلی  OHSAS 18001

۲۴ ساعت

آشنایی با روشهای ارزیابی ریسک

لیسانس

دوره سر ممیزی  OHSAS 18001

۴۰ ساعت

ممیزی داخلی

لیسانس

آموزشهای مدیریت ایمنی و زیست محیطی  HSE-MS

دوره آشنایی با مبانی  HSE-MS

۸ ساعت

ندارد

دوره الزامات و مستندسازی  HSE-MS بر اساس الزامات وزارت نفت و OGP

۳۲ ساعت

ندارد

لیسانس

دوره مدیریت ریسک بر مبنای  ISO 13000

۱۶ ساعت

دوره الزامات و مستندسازی  HSE-MS

لیسانس

دوره تربیت کارشناس HSE

۲۴ ساعت

دوره مبانی HSE-MS

دوره استاندارد  ISO-TS-29001

آشنایی با الزامات و مستندسازی  ISO 29001

۲۴ ساعت

آشنایی با مبانی  ISO 9001

لیسانس

آشنایی با ممیزی داخلی  ISO 29001

۲۴ ساعت

آشنایی با الزامات ۲۹۰۰۱

لیسانس

دوره سر ممیزی  ISO 29001

۴۰ ساعت

ممیزی داخلی  ۲۹۰۰۱

لیسانس

استاندارد تجهیزات پزشکی

دوره آشنایی با الزامات مدیریت کیفیت در تجهیزات پزشکی ISO 13485

۱۶

آشنایی بامبانی سیستم کیفیت

لیسانس

دوره ممیزی داخلی ISO 13485

۲۴

الزامات ISO 13485

لیسانس

دوره سرممیزی  ISO 13485

۲۴

ممیزی داخلی ISO 13485

لیسانس

آموزشهای سیستم های مدیریت ایمنی و سلامت مواد غذایی 

سلامت و ایمنی مواد غذایی ، دارویی و تجهیزات پزشکی از دیر باز اهمیت فوق العاده ای در جوامع بشری داشته بطوریکه در قانون حمورابی پادشاه بابل که حدود ۱۷۰۰ سال قبل از میلاد مسیح نوشته شده است بخشی به مسئله مواد غذایی ، پزشکی و مجازات های مربوط به آن اختصاص داشته است.
ما به عنوان یک سازمان متولی بازرسی ، ممیزی و صدور گواهینامه مدیریت آماده اجرای دوره های کاربردی در زمینه های ذیل میباشیم.
این دوره ها می تواند به سه صورت دوره های برنامه ریزی شده عمومی در دفتر  ASYS دوره های سفارش در محل مشتریان و یا دوره های مجازی و آموزش از راه دور ارائه شود.

دوره های مبتنی بر ایمنی ، سلامت و کیفیت صنایع غذایی

مدت

پیشنیاز

مدرک تحصیلی

دوره آشنایی با الزامات  HACCP  بر مبنای  ISIRI 4557

۸ ساعت

ندارد

فوق دیپلم و لیسانس

دوره آشنایی با الزامات  ISO 15161

۳۲ ساعت

ندارد

فوق دیپلم و لیسانس

دوره آشنایی با الزامات و مستندسازی  ISO 22000

۱۶ ساعت

آشنایی با الزامات HACCP

فوق دیپلم و لیسانس

دوره آشنایی با الزامات  GMP و طرح ریزی واحدهای غذایی

۳۲ ساعت

ندارد

فوق دیپلم و لیسانس

دوره ممیزی داخلی استاندارد  ISO 22000

۳۲ ساعت

دوره آشنایی با الزامات و مستندسازی  ISO 22000

لیسانس

دوره سر ممیزی استاندارد  ISO 22000

۴۰ ساعت

دوره ممیزی داخلی استاندارد  ISO 22000

لیسانس

دوره آشنایی با الزامات و مستندسازی  ISO 13485

۱۶ ساعت

آشنایی با مبانی  ISO 9001

لیسانس

دوره GMP صنایع دارویی بر مبنای قوانین FDAوزارت بهداشت ایران

۱۶ ساعت

آشنایی با مبانی  ISO 9001

لیسانس

انرژی

تشریح الزامات و مستند سازی نظام مدیریت انرژی

۱۶ ساعت

دوره ممیزی داخلی انرژی

۲۴ ساعت

 

دوره سرممیزی  مدیریت انرژی

۳۶ ساعت

 

صنعت خودرو

آشنایی با الزامات ISO-TS- 16949

۱۶ ساعت

ممیزی داخلی ISO-TS- 16949

۱۶ ساعت

 

فرآیند تائید قطعه تولیدی PPAP

۲۴ ساعت

 

دوره های ارزیاب

دوره تربیت ارزیاب EFQM

۱۶ ساعت

تربیت ارزیاب RISK

۱۶ ساعت

 

تربیت ارزیاب مدیریت بحران BCM

۱۶ ساعت

 

تربیت ارزیاب چرخه تامین کنندگان SCM

۱۶ ساعت

 

تدوین اظهارنامه تعالی سازمان

۱۶ ساعت